Thể loại:

radical

Đăng ký theo dõi radical phát âm

 • phát âm 犬 [ja]
 • phát âm 人 [zh]
 • phát âm 水 [ja]
 • phát âm 日 [ja]
 • phát âm 十 [zh]
 • phát âm 月 [ja]
 • phát âm 白 [ja]
 • phát âm 八 [zh]
 • phát âm 女 [ja]
 • phát âm 木 [zh]
 • phát âm 雨 [ja]
 • phát âm 肉 [ja]
 • phát âm 山 [ja]
 • phát âm 米 [ja]
 • phát âm 車 [ja]
 • phát âm 心 [zh]
 • phát âm 石 [ja]
 • phát âm 火 [ja]
 • phát âm 大 [ja]
 • phát âm 刀 [zh]
 • phát âm 赤 [ja]
 • phát âm 西 西 [ja]
 • phát âm 鱼 [wuu]
 • phát âm 力 [zh]
 • phát âm 行 [zh]
 • phát âm 鬼 [zh]
 • phát âm 青 [ja]
 • phát âm 馬 [ja]
 • phát âm 小 [zh]
 • phát âm 手 [yue]
 • phát âm 高 [zh]
 • phát âm 口 [ja]
 • phát âm 足 [ja]
 • phát âm 虫 [ja]
 • phát âm 牛 [ja]
 • phát âm 魚 [ja]
 • phát âm 母 [ja]
 • phát âm 生 [ja]
 • phát âm 田 [ja]
 • phát âm 王 [zh]
 • phát âm 川 [ja]
 • phát âm 玉 [gan]
 • phát âm 風 [ja]
 • phát âm 文 [ja]
 • phát âm 父 [ja]
 • phát âm 龍 [ja]
 • phát âm 角 [ja]
 • phát âm 鼻 [ja]
 • phát âm 耳 [ja]
 • phát âm 方 [ja]
 • phát âm 土 [ja]
 • phát âm 子 [ja]
 • phát âm 鳥 [ja]
 • phát âm 黄 [zh]
 • phát âm 夕 [zh]
 • phát âm 羊 [zh]
 • phát âm 皿 [zh]
 • phát âm 色 [ja]
 • phát âm 入 [wuu]
 • phát âm 几 [zh]
 • phát âm 老 [zh]
 • phát âm 見 [ja]
 • phát âm 谷 [ja]
 • phát âm 目 [ja]
 • phát âm 面 [zh]
 • phát âm 香 [zh]
 • phát âm 爪 [ja]
 • phát âm 毛 [yue]
 • phát âm 自 [zh]
 • phát âm 走 [zh]
 • phát âm 又 [ko]
 • phát âm 用 [zh]
 • phát âm 舌 [zh]
 • phát âm 寸 [yue]
 • phát âm 鹿 鹿 [zh]
 • phát âm 见 [zh]
 • phát âm 黃 [yue]
 • phát âm 瓦 [ja]
 • phát âm 竹 [zh]
 • phát âm 黑 [zh]
 • phát âm 长 [zh]
 • phát âm 糸 [ja]
 • phát âm 衣 [wuu]
 • phát âm 牙 [wuu]
 • phát âm 丘 [ja]
 • phát âm 音 [ja]
 • phát âm 血 [zh]
 • phát âm 門 [ja]
 • phát âm 欠 [zh]
 • phát âm 车 [cjy]
 • phát âm 马 [zh]
 • phát âm 皮 [ja]
 • phát âm 鸟 [zh]
 • phát âm 鼠 [ja]
 • phát âm 貝 [yue]
 • phát âm 首 [ja]
 • phát âm Jacobin Jacobin [en]
 • phát âm 虎 [zh]
 • phát âm 穴 [zh]
 • phát âm 厂 [zh]