Thể loại:

radical

Đăng ký theo dõi radical phát âm

 • phát âm 人
  [zh]
 • phát âm 犬
  [ja]
 • phát âm 水
  [ja]
 • phát âm 日
  [ja]
 • phát âm 十
  [zh]
 • phát âm 月
  [ja]
 • phát âm 白
  [ja]
 • phát âm 八
  [zh]
 • phát âm 女
  [ja]
 • phát âm 木
  [zh]
 • phát âm 雨
  [ja]
 • phát âm 肉
  [ja]
 • phát âm 山
  [ja]
 • phát âm 米
  [ja]
 • phát âm 車
  [ja]
 • phát âm 心
  [zh]
 • phát âm 石
  [zh]
 • phát âm 火
  [ja]
 • phát âm 大
  [ja]
 • phát âm 赤
  [ja]
 • phát âm 刀
  [zh]
 • phát âm 鱼
  [wuu]
 • phát âm 西
  西 [ja]
 • phát âm 力
  [zh]
 • phát âm 行
  [zh]
 • phát âm 鬼
  [zh]
 • phát âm 青
  [ja]
 • phát âm 馬
  [ja]
 • phát âm 小
  [zh]
 • phát âm 手
  [yue]
 • phát âm 高
  [zh]
 • phát âm 口
  [ja]
 • phát âm 魚
  [ja]
 • phát âm 牛
  [ja]
 • phát âm 足
  [ja]
 • phát âm 虫
  [ja]
 • phát âm 生
  [ja]
 • phát âm 母
  [ja]
 • phát âm 田
  [ja]
 • phát âm 王
  [zh]
 • phát âm 川
  [ja]
 • phát âm 玉
  [gan]
 • phát âm 風
  [ja]
 • phát âm 文
  [nan]
 • phát âm 父
  [ja]
 • phát âm 角
  [ja]
 • phát âm 龍
  [ja]
 • phát âm 鼻
  [ja]
 • phát âm 方
  [ja]
 • phát âm 耳
  [ja]
 • phát âm 土
  [ja]
 • phát âm 子
  [ja]
 • phát âm 鳥
  [ja]
 • phát âm 黄
  [zh]
 • phát âm 夕
  [zh]
 • phát âm 羊
  [zh]
 • phát âm 色
  [ja]
 • phát âm 皿
  [zh]
 • phát âm 入
  [wuu]
 • phát âm 几
  [zh]
 • phát âm 老
  [zh]
 • phát âm 見
  [ja]
 • phát âm 谷
  [ja]
 • phát âm 目
  [ja]
 • phát âm 面
  [zh]
 • phát âm 香
  [zh]
 • phát âm 爪
  [ja]
 • phát âm 毛
  [yue]
 • phát âm 走
  [zh]
 • phát âm 自
  [zh]
 • phát âm 用
  [zh]
 • phát âm 又
  [ko]
 • phát âm 舌
  [zh]
 • phát âm 鹿
  鹿 [zh]
 • phát âm 黃
  [yue]
 • phát âm 寸
  [yue]
 • phát âm 见
  [zh]
 • phát âm 竹
  [zh]
 • phát âm 黑
  [zh]
 • phát âm 瓦
  [ja]
 • phát âm 长
  [zh]
 • phát âm 糸
  [ja]
 • phát âm 衣
  [wuu]
 • phát âm 牙
  [wuu]
 • phát âm 音
  [ja]
 • phát âm 血
  [zh]
 • phát âm 丘
  [ja]
 • phát âm 門
  [ja]
 • phát âm 车
  [cjy]
 • phát âm 马
  [zh]
 • phát âm 欠
  [zh]
 • phát âm 皮
  [ja]
 • phát âm 鸟
  [zh]
 • phát âm 鼠
  [ja]
 • phát âm 首
  [ja]
 • phát âm 貝
  [yue]
 • phát âm Jacobin
  Jacobin [en]
 • phát âm 虎
  [zh]
 • phát âm 骨
  [zh]
 • phát âm 而
  [zh]