Cách phát âm char

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Định nghĩa - Từ đồng nghĩa
 • Định nghĩa của char

  • a charred substance
  • a human female employed to do housework
  • any of several small trout-like fish of the genus Salvelinus
 • Từ đồng nghĩa với char

  • phát âm scorch scorch [en]
  • phát âm blacken blacken [en]
  • phát âm burn burn [en]
  • phát âm toast toast [en]
  • phát âm ruin ruin [en]
  • phát âm sear sear [en]
  • phát âm boil boil [en]
  • phát âm fry fry [en]
  • phát âm roast roast [en]
  • phát âm melt melt [en]
char đang chờ phát âm trong:
 • Ghi âm từ char char [tl] Bạn có biết cách phát âm từ char?

Từ ngẫu nhiên: dancegirlprettynucleardata