Thể loại:

verb - present tense

Đăng ký theo dõi verb - present tense phát âm

 • phát âm sol sol [fr]
 • phát âm du du [fr]
 • phát âm pot pot [en]
 • phát âm deus deus [la]
 • phát âm nous nous [fr]
 • phát âm mets mets [fr]
 • phát âm sou sou [pt]
 • phát âm jugo jugo [es]
 • phát âm cull cull [en]
 • phát âm Roman Roman [fr]
 • phát âm dem dem [de]
 • phát âm prego prego [it]
 • phát âm feu feu [fr]
 • phát âm tem tem [pt]
 • phát âm té [es]
 • phát âm bull bull [en]
 • phát âm sopa sopa [es]
 • phát âm cou cou [fr]
 • phát âm dieu dieu [fr]
 • phát âm jeu jeu [fr]
 • phát âm sé [es]
 • phát âm negocio negocio [es]
 • phát âm va va [es]
 • phát âm seu seu [pt]
 • phát âm sent sent [en]
 • phát âm camino camino [es]
 • phát âm sap sap [en]
 • phát âm sec sec [fr]
 • phát âm mor mor [da]
 • phát âm treu treu [de]
 • phát âm tallo tallo [es]
 • phát âm ve ve [es]
 • phát âm som som [da]
 • phát âm pago pago [es]
 • phát âm ven ven [sv]
 • phát âm cabo cabo [es]
 • phát âm dina dina [de]
 • phát âm és és [hu]
 • phát âm inicio inicio [es]
 • phát âm fa fa [es]
 • phát âm vals vals [nl]
 • phát âm canto canto [ia]
 • phát âm fem fem [da]
 • phát âm hem hem [sv]
 • phát âm tus tus [da]
 • phát âm tens tens [en]
 • phát âm vol vol [fr]
 • phát âm duc duc [fr]
 • phát âm mento mento [it]
 • phát âm voto voto [es]
 • phát âm copies copies [en]
 • phát âm peixes peixes [pt]
 • phát âm heu heu [de]
 • phát âm Talla Talla [es]
 • phát âm Raus Raus [de]
 • phát âm bec bec [fr]
 • phát âm riu riu [ca]
 • phát âm compra compra [es]
 • phát âm bats bats [en]
 • phát âm perd perd [fr]
 • phát âm premio premio [it]
 • phát âm Menges Menges [en]
 • phát âm dus dus [fr]
 • phát âm llegeixo llegeixo [ca]
 • phát âm romp romp [en]
 • phát âm mors mors [sv]
 • phát âm noc noc [cs]
 • phát âm cal cal [es]
 • phát âm fas fas [pl]
 • phát âm parles parles [fr]
 • phát âm paga paga [it]
 • phát âm parleu parleu [ca]
 • phát âm canta canta [es]
 • phát âm seus seus [pt]
 • phát âm copia copia [la]
 • phát âm clou clou [fr]
 • phát âm corre corre [es]
 • phát âm dino dino [pt]
 • phát âm llegeix llegeix [ca]
 • phát âm Diu Diu [la]
 • phát âm pudo pudo [es]
 • phát âm pots pots [en]
 • phát âm riem riem [nl]
 • phát âm bato bato [pt]
 • phát âm folga folga [pl]
 • phát âm Rau Rau [de]
 • phát âm duen duen [eu]
 • phát âm sento sento [ca]
 • phát âm trauen trauen [de]
 • phát âm dorm dorm [en]
 • phát âm temo temo [eo]
 • phát âm viu viu [pt]
 • phát âm Posen Posen [de]
 • phát âm peix peix [ca]
 • phát âm puts puts [en]
 • phát âm fon fon [yi]
 • phát âm corren corren [es]
 • phát âm surt surt [no]
 • phát âm dono dono [it]
 • phát âm lamento lamento [pt]