Thể loại:

WL

Đăng ký theo dõi WL phát âm

 • phát âm in in [en]
 • phát âm YouTube YouTube [en]
 • phát âm ich ich [de]
 • phát âm hallo hallo [de]
 • phát âm am am [en]
 • phát âm was was [en]
 • phát âm du du [fr]
 • phát âm war war [en]
 • phát âm um um [pt]
 • phát âm plus plus [en]
 • phát âm der der [de]
 • phát âm sprechen sprechen [de]
 • phát âm und und [de]
 • phát âm über über [de]
 • phát âm problem problem [en]
 • phát âm sie sie [de]
 • phát âm 2 2 [de]
 • phát âm die die [en]
 • phát âm durch durch [de]
 • phát âm an an [en]
 • phát âm Danke Danke [de]
 • phát âm mich mich [de]
 • phát âm gehen gehen [de]
 • phát âm cut cut [en]
 • phát âm plan plan [en]
 • phát âm situation situation [en]
 • phát âm ihr ihr [de]
 • phát âm moment moment [en]
 • phát âm machen machen [de]
 • phát âm 5 5 [en]
 • phát âm detail detail [en]
 • phát âm ja ja [de]
 • phát âm auch auch [de]
 • phát âm so so [en]
 • phát âm bin bin [en]
 • phát âm nicht nicht [de]
 • phát âm video video [en]
 • phát âm können können [de]
 • phát âm sehr sehr [de]
 • phát âm sein sein [de]
 • phát âm eine eine [de]
 • phát âm wir wir [de]
 • phát âm stand stand [en]
 • phát âm das das [de]
 • phát âm für für [de]
 • phát âm möchte möchte [de]
 • phát âm jetzt jetzt [de]
 • phát âm wie wie [de]
 • phát âm ist ist [de]
 • phát âm tag tag [en]
 • phát âm viel viel [de]
 • phát âm werden werden [de]
 • phát âm sehen sehen [de]
 • phát âm mal mal [fr]
 • phát âm dem dem [de]
 • phát âm Wochenende Wochenende [de]
 • phát âm schon schon [de]
 • phát âm Zeit Zeit [de]
 • phát âm Basel Basel [de]
 • phát âm null null [de]
 • phát âm da da [de]
 • phát âm geht geht [de]
 • phát âm manchmal manchmal [de]
 • phát âm wer wer [de]
 • phát âm leben leben [de]
 • phát âm Schweiz Schweiz [de]
 • phát âm sind sind [de]
 • phát âm gut gut [de]
 • phát âm Mann Mann [de]
 • phát âm sage sage [en]
 • phát âm aber aber [de]
 • phát âm na na [de]
 • phát âm ein ein [de]
 • phát âm heute heute [de]
 • phát âm liked liked [en]
 • phát âm schlecht schlecht [de]
 • phát âm nichts nichts [de]
 • phát âm immer immer [de]
 • phát âm extra extra [en]
 • phát âm banal banal [en]
 • phát âm Liebe Liebe [de]
 • phát âm dir dir [de]
 • phát âm channel channel [en]
 • phát âm von von [de]
 • phát âm ihre ihre [de]
 • phát âm dich dich [de]
 • phát âm stehen stehen [de]
 • phát âm wenig wenig [de]
 • phát âm 2017 2017 [en]
 • phát âm auf auf [de]
 • phát âm mir mir [de]
 • phát âm aus aus [de]
 • phát âm warum warum [de]
 • phát âm euch euch [de]
 • phát âm haben haben [de]
 • phát âm bis bis [de]
 • phát âm fake fake [en]
 • phát âm oder oder [de]
 • phát âm nie nie [de]
 • phát âm Herz Herz [de]