Thể loại:

irregular verbs

Đăng ký theo dõi irregular verbs phát âm

 • phát âm been
  been [en]
 • phát âm put
  put [en]
 • phát âm felt
  felt [en]
 • phát âm read
  read [en]
 • phát âm heard
  heard [en]
 • phát âm wear
  wear [en]
 • phát âm throw
  throw [en]
 • phát âm drink
  drink [en]
 • phát âm cut
  cut [en]
 • phát âm swim
  swim [en]
 • phát âm win
  win [en]
 • phát âm forget
  forget [en]
 • phát âm made
  made [en]
 • phát âm ride
  ride [en]
 • phát âm drank
  drank [en]
 • phát âm catch
  catch [en]
 • phát âm blow
  blow [en]
 • phát âm broadcast
  broadcast [en]
 • phát âm forgotten
  forgotten [en]
 • phát âm understood
  understood [en]
 • phát âm eaten
  eaten [en]
 • phát âm flew
  flew [en]
 • phát âm fought
  fought [en]
 • phát âm rise
  rise [en]
 • phát âm chose
  chose [en]
 • phát âm dig
  dig [en]
 • phát âm drew
  drew [en]
 • phát âm fly
  fly [en]
 • phát âm known
  known [en]
 • phát âm given
  given [en]
 • phát âm hide
  hide [en]
 • phát âm gone
  gone [en]
 • phát âm stood
  stood [en]
 • phát âm meant
  meant [en]
 • phát âm grew
  grew [en]
 • phát âm flown
  flown [en]
 • phát âm hang
  hang [en]
 • phát âm sought
  sought [en]
 • phát âm forbidden
  forbidden [en]
 • phát âm lent
  lent [fr]
 • phát âm broke
  broke [en]
 • phát âm spoke
  spoke [en]
 • phát âm hid
  hid [en]
 • phát âm cost
  cost [en]
 • phát âm frozen
  frozen [en]
 • phát âm forgot
  forgot [en]
 • phát âm rang
  rang [en]
 • phát âm blew
  blew [en]
 • phát âm forbade
  forbade [en]
 • phát âm gotten
  gotten [en]
 • phát âm fell
  fell [en]
 • phát âm learnt
  learnt [en]
 • phát âm shut
  shut [en]
 • phát âm risen
  risen [en]
 • phát âm swam
  swam [en]
 • phát âm beaten
  beaten [en]
 • phát âm misspelt
  misspelt [en]
 • phát âm dug
  dug [en]
 • phát âm bid
  bid [en]
 • phát âm burst
  burst [en]
 • phát âm fallen
  fallen [en]
 • phát âm wore
  wore [en]
 • phát âm chosen
  chosen [en]
 • phát âm drawn
  drawn [en]
 • phát âm dreamt
  dreamt [en]
 • phát âm begun
  begun [en]
 • phát âm held
  held [en]
 • phát âm taken
  taken [en]
 • phát âm freeze
  freeze [en]
 • phát âm grind
  grind [en]
 • phát âm swum
  swum [en]
 • phát âm kept
  kept [en]
 • phát âm blown
  blown [en]
 • phát âm sold
  sold [en]
 • phát âm sung
  sung [en]
 • phát âm hung
  hung [en]
 • phát âm dreamed
  dreamed [en]
 • phát âm seen
  seen [en]
 • phát âm forgive
  forgive [en]
 • phát âm arisen
  arisen [en]
 • phát âm sawed
  sawed [en]
 • phát âm slept
  slept [en]
 • phát âm arose
  arose [en]
 • phát âm shook
  shook [en]
 • phát âm ridden
  ridden [en]
 • phát âm awoke
  awoke [en]
 • phát âm spoken
  spoken [en]
 • phát âm bred
  bred [sv]
 • phát âm fling
  fling [en]
 • phát âm rung
  rung [en]
 • phát âm struck
  struck [en]
 • phát âm forgave
  forgave [en]
 • phát âm sawn
  sawn [en]
 • phát âm flung
  flung [en]
 • phát âm fled
  fled [en]
 • phát âm froze
  froze [en]
 • phát âm shrunk
  shrunk [en]
 • phát âm forsook
  forsook [en]
 • phát âm awoken
  awoken [en]
 • phát âm striven
  striven [en]