Thể loại:

irregular verbs

Đăng ký theo dõi irregular verbs phát âm

 • phát âm been been [en]
 • phát âm put put [en]
 • phát âm felt felt [en]
 • phát âm heard heard [en]
 • phát âm read read [en]
 • phát âm drink drink [en]
 • phát âm wear wear [en]
 • phát âm throw throw [en]
 • phát âm win win [en]
 • phát âm cut cut [en]
 • phát âm swim swim [en]
 • phát âm forget forget [en]
 • phát âm made made [en]
 • phát âm drank drank [en]
 • phát âm ride ride [en]
 • phát âm blow blow [en]
 • phát âm broadcast broadcast [en]
 • phát âm understood understood [en]
 • phát âm forgotten forgotten [en]
 • phát âm catch catch [en]
 • phát âm flew flew [en]
 • phát âm eaten eaten [en]
 • phát âm rise rise [en]
 • phát âm fought fought [en]
 • phát âm dig dig [en]
 • phát âm given given [en]
 • phát âm chose chose [en]
 • phát âm stood stood [en]
 • phát âm flown flown [en]
 • phát âm meant meant [en]
 • phát âm lent lent [fr]
 • phát âm drew drew [en]
 • phát âm fly fly [en]
 • phát âm known known [en]
 • phát âm spoke spoke [en]
 • phát âm forbidden forbidden [en]
 • phát âm hide hide [en]
 • phát âm gone gone [en]
 • phát âm sought sought [en]
 • phát âm hang hang [en]
 • phát âm frozen frozen [en]
 • phát âm grew grew [en]
 • phát âm broke broke [en]
 • phát âm forbade forbade [en]
 • phát âm hid hid [en]
 • phát âm learnt learnt [en]
 • phát âm misspelt misspelt [en]
 • phát âm rang rang [en]
 • phát âm cost cost [en]
 • phát âm forgot forgot [en]
 • phát âm gotten gotten [en]
 • phát âm dug dug [en]
 • phát âm blew blew [en]
 • phát âm fell fell [en]
 • phát âm shut shut [en]
 • phát âm beaten beaten [en]
 • phát âm swam swam [en]
 • phát âm fallen fallen [en]
 • phát âm risen risen [en]
 • phát âm chosen chosen [en]
 • phát âm dreamt dreamt [en]
 • phát âm taken taken [en]
 • phát âm freeze freeze [en]
 • phát âm held held [en]
 • phát âm bid bid [en]
 • phát âm burst burst [en]
 • phát âm wore wore [en]
 • phát âm drawn drawn [en]
 • phát âm begun begun [en]
 • phát âm grind grind [en]
 • phát âm swum swum [en]
 • phát âm blown blown [en]
 • phát âm sung sung [en]
 • phát âm sold sold [en]
 • phát âm kept kept [en]
 • phát âm dreamed dreamed [en]
 • phát âm sawed sawed [en]
 • phát âm hung hung [en]
 • phát âm arisen arisen [en]
 • phát âm seen seen [en]
 • phát âm forgive forgive [en]
 • phát âm bred bred [sv]
 • phát âm shook shook [en]
 • phát âm arose arose [en]
 • phát âm spoken spoken [en]
 • phát âm slept slept [en]
 • phát âm ridden ridden [en]
 • phát âm awoke awoke [en]
 • phát âm fling fling [en]
 • phát âm sawn sawn [en]
 • phát âm rung rung [en]
 • phát âm forgave forgave [en]
 • phát âm flung flung [en]
 • phát âm struck struck [en]
 • phát âm froze froze [en]
 • phát âm shrunk shrunk [en]
 • phát âm fled fled [en]
 • phát âm forsook forsook [en]
 • phát âm striven striven [en]
 • phát âm OK'd OK'd [en]